20061217fuchu FLIGHT STUDIOclose

photography by Shioda Noboru